Ontwerpbureau Dixid

Algemene voorwaarden

Ontwerpbureau Dixid

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Ontwerpbureau Dixid gesloten overeenkomsten.

1 – Offerte en opdrachtbevestiging

• De offertes van Ontwerpbureau Dixid zijn twee maanden geldig. Kennelijke fouten binden Ontwerpbureau Dixid niet. Offertes kunnen wijzigen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
• Ontwerpen zijn incl. 1 correctieronde. Eventuele volgende correcties worden doorbelast tegen geldend uurtarief.
• Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er mondeling mee instemt dat Ontwerpbureau Dixid start met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of de door Ontwerpbureau Dixid geregistreerde uren als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Ontwerpbureau Dixid pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.
• Als een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder of tegelijkertijd aan een ander heeft verstrekt, dient hij / zij Ontwerpbureau Dixid, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

2 – Uitvoering van de overeenkomst

• Ontwerpbureau Dixid zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen.
• De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, om een tijdige en juiste levering door Ontwerpbureau Dixid mogelijk te maken.
• De door Ontwerpbureau Dixid opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking. Ontwerpbureau Dixid zal alles doen om zich hieraan te houden, maar kan geen verantwoording nemen voor kosten die voortvloeien uit het niet halen van de overeengekomen planning, om welke reden dan ook.
• Als Ontwerpbureau Dixid door het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de door Ontwerpbureau Dixid gehanteerde honorariumtarieven.
• Indien Ontwerpbureau Dixid volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
• Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stelt Ontwerpbureau Dixid de opdrachtgever in de gelegenheid een laatste proef te controleren en goed te keuren. Achteraf geconstateerde fouten, die ook al in deze goedgekeurde, digitale, eindproef voorkwamen, kunnen niet op Ontwerpbureau Dixid verhaald worden.
• Indien Ontwerpbureau Dixid, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden geeft, dan dient opdrachtgever aan Ontwerpbureau Dixid de hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
• Geprint materiaal alsmede digitaal materiaal, van Ontwerpbureau Dixid dient slechts ter indicatie van de kleuren. Wenst de opdrachtgever de exacte kleuren te zien, dan dient hij dat zelf tijdig aan te geven, zodat een drukproef gemaakt kan worden. De kosten hiervan zijn exclusief de offerte en worden in rekening gebracht.
• Ter voorbereiding van drukwerk laat Ontwerpbureau Dixid vooraf niet standaard een drukproef maken. Kosten van een gewenste proefdruk zijn voor rekening van opdrachtgever. Drukproeven dienen ten alle tijde goedgekeurd te worden door opdrachtgever en Ontwerpbureau Dixid. Indien opdrachtgever besluit geen drukproef te laten maken dan is het risico en eventuele schade voor rekening van opdrachtgever.
• Het onderlinge kleurresultaat van drukwerk en overige productiemiddelen kan afwijken als gevolg van verschil in productiewijze, ook al vallen deze elementen binnen éénzelfde huisstijl. Ontwerpbureau Dixid is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen, kosten voortkomend uit deze afwijkingen kunnen niet op Ontwerpbureau Dixid worden verhaald.
• Bij gebruik van een beeld uit het fotoarchief blijft de foto eigendom van Ontwerpbureau Dixid en behoudt Ontwerpbureau Dixid zich het recht voor deze foto ook voor andere accounts te gebruiken; het alleenrecht voor een foto kan verkregen worden tegen betaling. Opdrachtgever dient dit dan zelf en tijdig aan te geven.
• Tenzij anders is overeengekomen behoren het aanvragen van vergunningen, beoordelingen en / of instructies van de opdrachtgever die voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Ontwerpbureau Dixid
• Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Ontwerpbureau Dixid te worden meegedeeld.

3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

• Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Ontwerpbureau Dixid.
• Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door Ontwerpbureau Dixid tot stand gebrachte digitale bestanden, illustraties en foto’s eigendom van Ontwerpbureau Dixid, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
• Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door Ontwerpbureau Dixid tot stand gebrachte ontwerpen in een reeks van opties of keuzes tijdens een ontwerpproces uitsluitend eigendom van Ontwerpbureau Dixid, in de vorm van haar portfolio.
• Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ontwerpbureau Dixid veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
• Tenzij anders is overeengekomen, worden bronbestanden van creaties, ontwerpen en documenten etc. niet vrijgegeven aan opdrachtgevers en derden. Ontwerpbureau Dixid blijft ten alle tijde eigenaar van in eigen beheer gemaakte bronbestanden.
• Ontwerpbureau Dixid heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
• Krijgt Ontwerpbureau Dixid materiaal van de opdrachtgever aangeleverd, dan gaat Ontwerpbureau Dixid er vanuit dat deze rechtenvrij zijn.

4 – Betaling

• Ontwerpbureau Dixid heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
• Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Heeft Ontwerpbureau Dixid na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim en een eventueel rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Ontwerpbureau Dixid gemaakte kosten in verband met te late betaling, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 120 euro.
• De opdrachtgever verricht de aan Ontwerpbureau Dixid verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.
• Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

5 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

• Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
• Indien de overeenkomst door Ontwerpbureau Dixid wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
• De schadevergoeding, zoals hierboven genoemd, omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Ontwerpbureau Dixid op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterend deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
• Zowel Ontwerpbureau Dixid als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van failissement of surcéance van de andere partij.
• Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6 – Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Ontwerpbureau Dixid bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door de opdrachtgever middels schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

7 – Garanties en vrijwaringen

• Ontwerpbureau Dixid garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
• De opdrachtgever vrijwaart Ontwerpbureau Dixid voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
• De opdrachtgever vrijwaart Ontwerpbureau Dixid voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8 – Aansprakelijkheid

• Ontwerpbureau Dixid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. c.fouten in het ontwerp of de tekstgegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. d. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. e. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
• Met uitzondering het geval van opzet of grove schuld van Ontwerpbureau Dixid of de bedrijfsleiding van Ontwerpbureau Dixid is de aansprakelijkheid van Ontwerpbureau Dixid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of een tegen de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 10.000 euro.
• Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Ontwerpbureau Dixid noch derden jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
• Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

9 – Overige bepalingen

• Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Ontwerpbureau Dixid gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
• Op de overeenkomst tussen Ontwerpbureau Dixid en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Ontwerpbureau Dixid en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ontwerpbureau Dixid is gevestigd.

Scroll naar boven